Indologia

INDOLOGIA W POZNANIU

Tradycja studiów indologicznych – a ściślej sanskrytologicznych – w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sięga lat 20. XX wieku i wiąże się z osobą prof. Antoniego Śmieszka (1881–1943) mianowanego profesorem „języków starożytnego Wschodu wraz z sanskrytem”. Po likwidacji katedry prof. Śmieszka (1933) poznańska orientalistyka zamarła na wiele lat. Po wojnie wykłady z sanskrytu prowadzili językoznawcy dla potrzeb językoznawstwa indoeuropejskiego (Jan Otrębski, Czesław Kudzinowski).

Nowy okres poznańskiej indologii rozpoczął się po utworzeniu Instytutu Językoznawstwa (1973), gdzie od 1987 roku zajęcia z sanskrytu prowadził mgr Bogusław Koc (do 2004), zaś z języka tamilskiego mgr Natalia Świdzińska (od 1988) – oboje ukończyli byli indologię na Uniwersytecie Warszawskim. Zajęcia z języka hindi rozpoczął był (1987) mgr Dariusz Gąsior (absolwent Uniwersytetu w Taszkiencie), niestety przedwczesna śmierć (1990) przerwała jego dobrze zapowiadającą się karierę akademicką. Regularne wykłady z zakresu historii i literatury buddyzmu podjął (1996) w Katedrze Orientalistyki – również dla studentów innych specjalności – prof. dr hab. Marek Mejor (z Uniwersytetu Warszawskiego). Dzięki jego staraniom powstała (1999) Pracownia Azji Południowej (kierownik prof. M. Mejor) wraz z drem B. Kocem i mgr N. Świdzińską, a następnie (1999) dr Moniką Browarczyk – absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizującą się w języku i literaturze hindi. Po tym, jak do zespołu Pracowni dołączył dr Sven Sellmer (2005) – indolog z Kilonii, oraz Mandar Purandare (2007) – lektor hindi, utworzono regularne studia indologiczne, których program obejmował także (od 2001 do 2015) wykłady na temat historii kultury Tybetu i Mongolii (dr Agata Bareja-Starzyńska) oraz lektorat języka tybetańskiego (dr Thupten Kunga Chashab).

W 2007 roku, po raz pierwszy w historii UAM, wprowadzono program dziennych studiów indologicznych I stopnia w zakresie filologii indyjskiej. W trakcie studiów obrać można było jedną z 2 specjalności: w ramach specjalności filologia indyjsko-tybetańska prowadzono kursy sanskrytu (prof. dr hab. Marek Mejor; dr Sven Sellmer; dr Monika Nowakowska z Uniwersytetu Warszawskiego – w latach 2009-2011; dr Przemysław Szczurek z Uniwersytetu Wrocławskiego – od 2011) oraz języka tybetańskiego: klasycznego i współczesnego; w ramach specjalności filologia nowoindyjska zaś kursy języków hindi i tamilskiego. Ofertę programową urozmaicają wciąż wykłady z historii, literatury, religii i kultury Indii, w przeszłości obejmowały kultury Tybetu i Mongolii. Od 2013 wprowadzono jednolite studia indologiczne bez podziału na specjalności, z językiem hindi jako wiodącym (oprócz tego nauczane są język tamilski oraz sanskryt).

Dotychczas licencjaty uzyskały cztery roczniki studentów poznańskiej indologii. Kilku absolwentów kontynuuje studia indologiczne II stopnia na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim lub za granicą. Nasi studenci wyjeżdżają do Indii na stypendia językowe i na praktyki. Corocznie odbywają się Dni Indyjskie i konferencje naukowe, współorganizowane przez studentów indologii i z ich udziałem (MESIC). Pracownię odwiedzają ambasadorowie Indii, przyczyniając się do systematycznego wzbogacania naszych zbiorów bibliotecznych.

INDOLOGIA – STUDIA LICENCJACKIE

Interesuje Cię joga, starożytna kultura i osławiony mistycyzm Indii? A może barwny oraz tętniący kolorami, energią i emocjami Bollywood? Czy też skomplikowana historia i równie złożona teraźniejszość tego jednego z najbardziej ludnych i różnorodnych krajów świata? Studiowanie indologii daje Ci wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci odkryć Indie. My – zespół indologów prowadzących zajęcia – mamy nadzieję, że to odkrywanie stanie się Twoją życiową pasją, ponieważ tak stało się w naszym przypadku.

Prowadzimy dwie specjalizacje: 1) hindi z tamilskim (nabór 2021/2022 i 2) hindi z sanskrytem 2022/2023). Hindi – główny urzędowy język Republiki Indii –  jest czwartym najczęściej używanym język świata (należy do tej samej rodziny językowej co polski). Jest istotnym narzędziem poznania Indii Północnych. Tamilski z kolei jako najważniejszy język Indii Południowych, którego nieprzerwana tradycja literacka sięga 2500 lat, przybliży Cię do zrozumienia regionalnej specyfiki subkontynentu. Natomiast sanskryt – najstarszy przedstawiciel gałęzi indyjskiej języków indoirańskich i ogólnoindyjski język sakralny – otwiera możliwość poznania filozofii, starożytnej i klasycznej literatury oraz nauki. Hindi jest uczone intensywnie, tamilski lub sanskryt jako drugie języki w mniejszym wymiarze godzin. Aby studenci zdobyli konkurencyjne kompetencje na rynku pracy, proponujemy jednocześnie kursy języków europejskich, pomyślane jako kontynuacja (zaawansowany angielski, niemiecki i francuski) lub rozpoczęcie nauki (niemiecki i francuski).

Studiując indologię zdobywasz też wiedzę na temat kultury Indii na zajęciach z historii, religii indyjskich, filozofii, literatur i współczesnej kultury. Jednocześnie proponujemy Ci zajęcia ogólne z językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Zajęcia indologiczne w połączeniu z przedmiotami ogólnymi mają Cię wyposażyć w kompetencje wymagane w pracy tłumacza czy też w zawodach opartych na komunikacji międzykulturowej (takich jak organizacje międzynarodowe, placówki dyplomatyczne, korporacje międzynarodowe, NGO, placówki kultury czy biura turystyczne).

Po zdobyciu stopnia licencjata możesz kontynuować naukę na specjalności lingwistyka kulturowa: region Azja Południowa.

Czego uczymy na studiach licencjackich INDOLOGIA

 • 750 godzin nauki języka hindi
 • 45 godzin przekładu z hindi
 • w opcji 1) 240 godzin nauki tamilskiego

lub

w opcji 2) 180 godzin nauki sanskrytu

 • 300 godzin drugiego języka europejskiego (angielski, niemiecki lub francuski zaawansowany lub początkujący)
 • interesująca propozycja przedmiotów do wyboru (np. komparatystyka kulturowa i literacka, komunikacja specjalistyczna, socjolingwistyka, teoria przekładu i in.)
 • 150 godzin praktyk zawodowych
Pełną listę przedmiotów, których będziecie się uczyć na każdym roku studiów, można znaleźć w zakładce 

 

FILOLOGIE REGIONÓW, specjalność lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego (grupa region azjatycki II: Azja Południowa) INDOLOGIA

Studia II stopnia (magisterskie – profil praktyczny)

Orientacyjny limit miejsc: 11

Na studiach magisterskich proponujemy Ci kontynuację indologicznej przygody: naukę języka hindi i angielskiego – drugiego języka urzędowego Indii – jako drugiego języka specjalizacji. Dla chętnych jest też możliwość rozpoczęcia nauki języka hindi na pierwszym roku studiów magisterskich. Aby zwiększyć Twoją konkurencyjność na rynku pracy, oferujemy również zajęcia z dodatkowego języka europejskiego: niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. Dwa lata studiów z tak dużą ilością godzin nauki języków przygotują Cię do pracy na międzynarodowym rynku pracy lub w międzynarodowym środowisku.

Profil praktyczny naszych studiów opiera się na rozbudowanych praktykach zawodowych bezpośrednio związanych z używaniem wiedzy, kompetencji i umiejętności zdobytych podczas studiów. Tak profilowane praktyki oferują Ci wyjątkowe doświadczenie zawodowe związane bezpośrednio ze studiami i mają szansę stać się silnym atutem w budowanej przez Ciebie karierze.

Nasze studia to intensywna nauka języków (aż 480 godzin), poza tym proponujemy Ci zajęcia językoznawcze i kulturoznawcze, które wyposażą Cię w wiedzę, kompetencje i umiejętności potrzebne do elastycznego dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Rozwijanie umiejętności związanych z komunikacją międzykulturową odpowiada wymaganiom, które rynek pracy stawia osobom zawodowo związanym z tłumaczeniem, dyplomacją, turystyką, instytucjami kultury, korporacjami i organizacjami międzynarodowymi, więc pozwoli Ci odnaleźć się na rynku pracy.

Czego będziesz się uczył/a przez 2 lata?

 • 180 godzin języka hindi;
 • 180 godzin języka angielskiego;
 • 120 godzin innego języka europejskiego francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego;
 • komunikacja międzykulturowa;
 • komunikacja niewerbalna;
 • przedmioty do wyboru;
 • profilowane praktyki zawodowe;
 • oraz inne.
Na naszych studiach nacisk kładziemy na naukę języków (aż 480 godzin), pozostałe zajęcia to przedmioty językoznawcze i kulturoznawcze, które uzupełniają umiejętności językowe o dodatkowe kompetencje oraz wiedzę przydatną w przyszłej pracy w zawodzie tłumacza lub w innych obszarach komunikacji międzykulturowej, np. w międzynarodowych korporacjach, działach obsługi klienta, organizacjach międzynarodowych, NGO, gdzie ceniona jest znajomość kilku języków. Mamy nadzieję, że studia na tym nowym kierunku i specjalności z rozbudowanymi praktykami zawodowymi, pomogą Ci znaleźć ciekawą pracę.

W jakich warunkach uczą się nasi studenci?

Studenci Instytutu mogą korzystać z komputerów, internetu, sprzętu audio i video oraz z biblioteki podręcznej a także z nowoczesnej Biblioteki wydziałowej w Collegium Novum.

Jak wygląda rekrutacja?

Przyjęcie kandydatów na studia indologiczne I stopnia następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, które odbywa się w drodze konkursu świadectw dojrzałości (nowa matura); również kandydaci ze „starą maturą” podlegają tej samej metodzie rekrutacji. Procedura rekrutacyjna obywa się z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie IO Rekrutacja. W kwestiach nietypowych informacji udziela Dział Nauczania UAM. Limit przyjęć na I rok studiów licencjackich to około 30 osób.

W czasie studiów:

  • studenci mogą uczestniczyć w wyjazdach integracyjnych (również zagranicznych),
  • konkursach językowych oraz europejskich programach wymiany studentów.
  • studenci mogą korzystać w ramach ustalonej puli z wyjazdów stypendialnych do Indii.

Koło Naukowe Indologów

W Katedrze Orientalistyki od roku 2009 działa Koło Naukowe Indologów „Dharmavid”, które organizuje cykliczne imprezy i spotkania.

Perspektywy pracy po ukończeniu studiów

Nasi absolwenci indologii mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w:

  • instytucjach rządowych (ministerstwa, przedstawicielstwa dyplomatyczne, instytucje bezpieczeństwa publicznego) i pozarządowych
  • instytucjach międzynarodowych
  • instytucjach kultury
  • mediach
  • edukacji
  • turystyce
  • firmach marketingowych i agencjach Public Relations
  • azjatyckich firmach działających na rynkach europejskich
  • przedsiębiorstwach europejskich inwestujących w Azji
  • naukowych ośrodkach analitycznych
  • instytucjach doradczych.

Dalsze informacje

e-mail: indo małpa amu.edu.pl.
Facebook