Praktyki studenckie

Opiekunowie praktyk studenckich:

Sortuj według
Email
radand@amu.edu.pl
Funkcje
Opiekun praktyk studenckich dla specjalności turkologia i arabistyka
Email
wislawa@amu.edu.pl
Funkcje
Opiekunka praktyk studenckich dla specjalności indologia, japonistyka i sinologia
Dyżur
wtorki i piątki 13:00-14:00

Informacja na temat praktyk w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego

Jeśli w okresie pandemii nie ma możliwości kontynuowania rozpoczętych i trwających praktyk realizowanych na podstawie porozumienia pomiędzy uczelnią i pracodawcą należy wziąć pod uwagę przepis rozporządzenia w sprawie ograniczenia działalności uczelni, zgodnie z którym:
„Uczelnia, która w okresie zawieszenia kształcenia na studiach prowadziła zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, może kontynuować prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tych metod i technik po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r.”

Zaliczenie praktyk

Pod uwagę brane są również następujące rekomendacje:

    • można skrócić czas trwania praktyk i w sposób alternatywny osiągnąć efekty uczenia się np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub laboratoriów (np. symulacji) w sposób zdalny.
    • jeżeli w ramach zrealizowanej do tej pory praktyki, opiekun oceni, że efekty uczenia się zostały osiągnięte, można ją uznać za zaliczoną.

Jednocześnie przypominamy, że to rektor (lub osoba działająca z upoważnienia) podejmuje decyzję o uznaniu dotychczasowej praktyki i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki. W opisanych powyżej przypadkach stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia MNiSW z 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku filologia wszyscy studenci studiów pierwszego stopnia zobowiązani są do odbycia studenckich praktyk zawodowych.

Umowa ubezpieczenia na rok 2021

Czas trwania praktyk

Praktyki powinny trwać minimum 4 tygodnie (lub 150 godzin).

Termin odbywania praktyk

Praktyki można odbywać po zaliczeniu II semestru, należy je zakończyć przed egzaminem licencjackim.

Miejsce odbywania praktyk

Studenci mogą odbywać praktyki zawodowe w wybranych przez siebie zakładach pracy, pod warunkiem, że profil działalności tych zakładów umożliwi im zdobycie wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie profesjonalnego wykorzystania ich języka kierunkowego (zalecane) lub wymaga od studentów posiadania specjalistycznej wiedzy związanej z kierunkiem studiów.

Mogą to być przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne, biura turystyczne, biura tłumaczy, redakcje czasopism, biblioteki, wydawnictwa, szkoły wyższe, instytuty naukowe, urzędy publiczne, radio i telewizja, biura i organizacje pozarządowe, fundacje i instytucje powołane do promowania obcego języka i kultury, itp.

Praktyki odbywane w jednostkach organizacyjnych UAM (np. w Bibliotece Filologicznej Novum, w Instytucie Konfucjusza, itp.) mogą mieć jedynie charakter uzupełniający.

Tryb zaliczania studenckich praktyk zawodowych

Zgłoszenie praktyki

Po znalezieniu odpowiedniego zakładu pracy student zgłasza się do opiekuna praktyk w IO  i dostarcza mu wypełniony formularz >>> PLAN PRAKTYK zawierający dane praktykanta, informacje o zakładzie przyjmującym na praktykę oraz program praktyk. Uwaga! Zgłoszenie praktyki przed jej rozpoczęciem jest warunkiem jej zaliczenia.

Jeśli zakład pracy tego wymaga, Uczelnia zawiera z nim porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych. Porozumienia nie zawiera się w przypadku, kiedy praktyki odbywają się w jednostkach organizacyjnych uczelni.

Odbycie praktyki

Zakład przyjmujący na praktyki wyznacza opiekuna praktyki, który jest bezpośrednim zwierzchnikiem studenta na terenie zakładu pracy podczas odbywania przez niego praktyki zawodowej. Ze strony uczelni nadzór nad przebiegiem praktyki sprawuje pełnomocnik ds. studenckich praktyk zawodowych. Na terenie zakładu pracy praktykant podlega przepisom i regulaminom obowiązującym w tym zakładzie.

W czasie odbywania praktyki student powinien posiadać aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Dokumentacja przebiegu praktyki

W czasie odbywania praktyki student prowadzi dziennik praktyk. Wszystkie wpisy w dzienniku praktyk powinny być potwierdzone przez opiekuna praktyki w zakładzie pracy (podpis, pieczątka).

Zaliczenie praktyki

Zaliczenia praktyki dokonuje pełnomocnik ds. studenckich praktyk zawodowych w Instytucie Orientalistyki na podstawie następujących dokumentów: