Przenoszenie się

Do przyjęcia na I rok studiów I stopnia (licencjackich) służy wyłącznie tryb rekrutacji.
Przeniesienie się na II (lub wyższy) rok kierunku/specjalności realizowanych w Instytucie Orientalistyki (IO) jest możliwe wyłącznie w przypadku istnienia wolnych miejsc na odpowiednich rocznikach.

Warunki te dotyczą przenoszenia się zarówno kandydatów spoza UAM, jak i z UAM, w tym ze studiów niestacjonarnych (wieczorowych) japonistyki.

Wymagania:
  1. Średnia ze studiów równa lub wyższa 4,5.
   Zaświadczenie o średniej z poprzednich lat (w przypadku przenoszenia się na II rok – z I roku studiów, a w przypadku przenoszenia się na III rok – z I i II roku studiów).
  2. Zaświadczenie o statusie studenta z uczelni, z której kandydat chce się przenieść.
  3. Podanie o pozwolenie na przeniesienie zaadresowane do Prodziekana ds. studenckich Wydziału Neofilologii wraz z uzasadnieniem. Wniosek do pobrania na stronie WN:
  4. Dotychczasowy przebieg studiów w oryginale (sporządzony przez Uczelnię, w której student studiuje/studiował) zawierający informację o: zaliczonych przez studenta przedmiotach (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS) i okresach studiów, nazwie kierunku na którym się studiowało/ studiuje. Dokument niezbędny do ustalenia różnic programowych, do uzupełnienia których kandydat może być zobowiązany po przyjęciu na studia.
  5. Zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka kierunkowego:
   1. Egzamin odbywa się po 20 września, czyli po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, gdyż dopiero wtedy znana jest liczba osób na odnośnym roku.
   2. Zakres materiału obowiązującego na egzaminie z języka kierunkowego zależy od roku studiów, na który kandydat chce się przenieść. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na II rok obowiązuje materiał z I roku odpowiedniego kierunku; na III rok – materiał z II roku odpowiedniego kierunku.
   3. Wyniki egzaminu ogłoszone zostaną w przeciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu Orientalistyki do 15 września.
Po pozytywnie zdanym egzaminie dokumenty przekazywane są do dziekanatu. Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje Prodziekan ds. studenckich Wydziału Neofilologii .

Przykładowe informacje o egzaminie z języka kierunkowego
  • indologia
   Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres: orient@amu.edu.pl
  • japonistyka
   Egzamin z języka japońskiego na II rok studiów:
   UAM日本学科2年生編入試験実施要項

   • 筆記試験
    筆記試験は、次の3つを実施する。

    1. 漢字
     出題範囲:ひらがな、カタカナ、漢字400字
     漢字教材:BASIC KANJI BOOK VOL.1、2
     試験時間:約1時間
     試験問題の内容:単語の翻訳問題、ポーランド語から日本語へ
     かなの文章を漢字かな交じり文に書き換える問題
    2. 語彙・漢字
     出題範囲:東京外国語大学編著の教科書「初級日本語」の第1課から第27課まで。
     試験時間:約45分
     試験問題の内容:教科書に出てくる言葉を漢字やカタカナなどで
     書く問題。ただし、文法の知識も要する。
    3. 文法
     出題範囲:②と同じ
     試験時間:約1時間半
     試験問題の内容:当該教科書に提示されている文法項目を総合的にみる問題。
     助詞の理解、それぞれの文型の作り方はもちろん、これらの文法
     項目を組み合わせて使える知識が求められる。
   • 口頭試験
    口頭試験はまとめて1回行う。
    出題される課題:

    1. 教科書「初級日本語」の第1課から第27課までで提示されている文法項目の中
     から、質問された文法項目についてポーランド語で説明する。与えられた文章を、
     ポーランド語から日本語、日本語からポーランド語に翻訳する。
    2. 筆記試験の結果をみた上で、必要ならば、文法項目について日本語で追加の質問をするので、それに日本語で答える。
    3. 自分の日常生活について話したり、与えられたトピックに関して説明したり、自分の意見を表明したりするなど、ある程度内容のまとまった事柄を日本語で話す。
     試験時間:約30分
   • その他、補足情報
    2年生の編入試験合格の目安として求められる能力は、日本語能力試験のN4合格レベルに相当するものとする。
    これを参照

Egzamin z języka japońskiego na III rok studiów:
3年生編入試験について

   • 筆記
    1. ニューアプローチ中級日本語 基礎編」全課日本語研究社出版 文法・語彙・漢字の問題 (約90分)
    2. 作文 当日テーマ提示 800字程度(約40分)中級程度の日本語力(文法、語彙など)を使って書くこと
    3.  読解 中級程度の問題 2題 (約40分)
    4.  漢字 「BASIC KANJI BOOK VOL.1、2」「INTERMEDIATE KANJI BOOK VOL.1」 漢字数800字 (約60分) なお、教科書は日本学科の図書室貸し出し可能、事前の連絡が必要
   • 口頭 文法・語彙・会話表現・応答能力をチェック(約30分)
  • sinologia
   Studenci, którzy ze względu na dobrą znajomość języka chińskiego chcą rozpocząć studia sinologiczne od trzeciego semestru (II roku lub później; do przejęcia na I rok studiów służy jedynie tryb rekrutacji), powinni zdać egzamin z materiału realizowanego w pierwszym i drugim semestrze (na I roku lub – analogicznie – na trzecim i czwartym semestrze itd.). Egzamin ten składa się z części ustnej i pisemnej.
   Egzamin ustny ma formę rozmowy na tematy wybrane spośród podanych (zobacz pełną listę tematów). Ocenie podlega wymowa, płynność i swoboda wypowiedzi, zastosowane słownictwo, zastosowane konstrukcje gramatyczne oraz sposób reagowania w określonych sytuacjach komunikacyjnych.
   Materiały
   Omówienie zagadnień gramatycznych można znaleźć w dwujęzycznym podręczniku: Li, Dejin, Cheng, Meizhen 1988, A Practical Chinese Grammar for Foreigners, Sinolingua, Beijing

Pytania w sprawie konkretnych egzaminów prosimy kierować po uprzednim złożeniu podania na adres: orient@amu.edu.pl
.