Informacje ogólne

Nauka na specjalnościach orientalistycznych wymaga dużej dyscypliny w nauce i pewnych szczególnych uzdolnień, takich jak bardzo dobra pamięć wzrokowa, dobry słuch, uzdolnienia plastyczne oraz umiejętność akceptacji nieeuropejskich standardów kulturowych.
Osoba przyjęta na studia orientalistyczne powinna zgodnie z Regulaminem i programem studiów zaliczyć wszystkie ćwiczenia, seminaria i wykłady oraz zdać egzaminy ze wskazanych przedmiotów. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia studiów. Powtarzanie przedmiotów jest płatne.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA STUDIA LICENCJACKIE W PRAKTYCE

Zasadnicza część postępowania rekrutacyjnego odbywa się za pomocą Systemu Internetowej Rekrutacji, który uruchamiany jest od mniej więcej od początku czerwca. Kandydaci samodzielnie dokonują rejestracji tworząc własny profil w systemie, wprowadzają niezbędne dane (osobowe, wyniki matury, wybór kierunku/specjalności) i kontrolują przebieg postępowania. System w czytelny sposób przedstawia niezbędne do wykonania kroki podczas rekrutacji oraz informuje kandydata o terminach wykonania czynności dla poszczególnych etapów. Kandydat znajdzie tam również numer swojego osobistego konta bankowego, na które należy uiścić opłatę rekrutacyjną. Każdy wybrany kierunek/specjalność wymaga opłacenia opłaty rekrutacyjnej – i co niezwykle istotne – przypisania opłaty do każdego z wybranych kierunków/specjalności.
Wszelkie informacje na temat rekrutacji można znaleźć w Portalu Kandydata na stronie internetowej UAM. Kandydat ma również możliwość zadawania pytań Komisji Rekrutacyjnej za jego pomocą. Po upływie terminu rejestracji i przypisania opłaty rekrutacyjnej Komisja Rekrutacyjna ustala listę rankingową kandydatów oraz próg punktowy i informuje osoby zakwalifikowane do przyjęcia na I rok studiów I stopnia o konieczności złożenia odpowiednich dokumentów w siedzibie Instytutu w stosownym terminie. Osoby, które nie dokonają tej czynności w określonym terminie, nie zostaną przyjęte na I rok studiów. Pozostali kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowania do przyjęcia na I rok studiów, mogą w odpowiednim terminie składać elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Oświadczenie o Podtrzymaniu Chęci Studiowania, dostępne na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata. Z osób, które zadeklarują podtrzymanie chęci studiowania, tworzona jest tzw. lista rezerwowa. W przypadku zwolnienia się miejsc (np. kandydaci z listy zakwalifikowanych na studia nie dostarczą kompletu dokumentów w terminie lub złożą rezygnację) Komisja ustala nowy, niższy próg rankingowy i kwalifikuje do przyjęcia kandydatów zgodnie z kolejnością na liście rankingowej i do wyczerpania limitu miejsc.