Toruń 2020

Niędzynarodowa konferencja naukowa pn. Narodziny turkologii we Wschodniej Europie i jej znaczenie dla mniejszości tur kijskich. W 50. rocznicę śmierci prof. Ananiasza Zajączkowskiego i 80. rocznicę śmierci Leona Kryczyńskiego (The Beginnings of Turkology in Eastern Europe and its Importance for Turkic minorities. Commemorating the 50th anniversary of Prof. Ananiasz Zajączkowski’s and the 80th anniversary of Leon Kryczyński’s deaths) odbędzie się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w terminie późniejszym.

Jednym z głównych celów konferencji jest uczczenie pamięci i prezentacja dorobku naukowego znakomitych badaczy w dziedzinach: turkologii, iranistyki i arabistyki, w tym dziedzictwa kulturowego Tatarów i Karaimów oraz wskazanie najważniejszych osiągnięć naukowego środowiska turkologicznego z Polski i z zagranicy. Międzynarodowe spotkanie wiąże się zatem bezpośrednio z historią i kulturą mniejszości turkijskich Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Skupia badaczy, pochodzących z kilku państw Europy i Azji.

Konferencji towarzyszyć będą wystawy: Księgozbiór zabytkowych kodeksów karaimskich Józefa Sulimowicza. Projekt konserwatorski i jego realizacja; Karaimi w Niepodległej. 1918-1939 i Tatarskie drogi do Niepodległej oraz koncert światowej sławy śpiewaczki Marii Krupovės, w której repertuarze znajdują się pieśni ludowe z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Organizatorami wydarzenia są:

 • Centrum Badań Kitabistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego Wydział Neofilologii,
 • Instytut Orientalistyki, Zakład Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Honorowy patronat nad konferencją objęli:

 • Wanda Nowicka, Przewodnicząca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP
 • Błażej Poboży, Podsekretarz Stanu MSWiA, Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 • Grzegorz Kuprianowicz, Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 • Dr. Vida Montvydaitė, Dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej
 • Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 • Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • JM prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • JM prof. UAM dr. hab. Andrzej Lesicki, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu