Najnowsze konkursy ID-UB w UAM

 1. Konkurs 035 – Wsparcie badań wydziałów

Celem konkursu jest wsparcie badań prowadzonych w ramach jednostek badawczych wydziałów Uniwersytetu.

Dofinansowanie powinno być przeznaczone na wsparcie badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem młodych badaczy (proporcjonalnie do liczby wszystkich pracowników jednostki, przy czym młodych badaczy uwzględniamy z wagą 1,5). Dopuszczenie możliwości zakupu drobnej aparatury badawczej i oprogramowania.

O dofinansowanie mogą wnioskować dziekani wydziałów, którzy –po uzyskaniu akceptacji odpowiedniej rady naukowej dyscypliny- określają sposób oceny wyników jednostek.

Harmonogram realizacji konkursu:

Termin ogłoszenia Konkursu:                                  25.10.2021

Terminy składania wniosków:                              31.01.2022

Termin rozstrzygnięcia Konkursu:                        15.02.2022

 1. Konkurs 036 – Study @ Research. Publikacje

Konkurs obejmuje dofinansowanie  do 50% kosztów (nie więcej niż 6.000 zł):

 1. Kosztów wydania:
 2. a) artykułów naukowych publikowanych w renomowanych periodykach naukowych według Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN,
 3. b) monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach publikowanych w prestiżowych wydawnictwach naukowych według listy ministerialnej.
 4. Kosztów otwartego dostępu do artykułów naukowych publikowanych z afiliacją UAM w renomowanych periodykach naukowych według Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest afiliacja UAM i aktualny status studenta UAM autora artykułu lub monografii oraz zgoda Dziekana na pokrycie co najmniej 50% kosztów.

Harmonogram realizacji konkursu:

Termin ogłoszenia konkursu:   3 listopada 2021 r.

Termin składania wniosków:                    wnioski składane w trybie ciągłym.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do trzydziestu dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

 1. Konkurs 037 – Best Research Grant

Celem konkursu jest wsparcie działań mających na celu poprawę jakości wniosku grantowego składanego do instytucji zewnętrznych (NCN, NCBR, Komisja Europejska-Horyzont Europa, Ministerstwo Edukacji i Nauki – NPRH).

Do złożenia wniosku uprawnione są wyłącznie osoby, które w dniu składania wniosku w ID-UB mają status pracownika lub doktoranta UAM i ubiegają się o dofinansowanie kosztów działań mających na celu poprawę jakości wniosku grantowego, w którym pełnią funkcję kierownika projektu, lidera konsorcjum lub partnera – kierownika pakietu zadań realizowanych w UAM.

Termin realizacji projektu wynosi od 6-12 miesięcy.

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi  do 10% kosztów bezpośrednich wniosku grantowego bez kosztów wynagrodzenia i kosztów zakupu bądź kosztów amortyzacji dużej aparatury , ale nie więcej niż 100 000 zł w przypadku grantów składanych do NCN, NCBR, MEiN (NPRH) oraz nie więcej niż 150 000 zł w przypadku grantów składanych do Komisji Europejskiej.

Rozliczenie przyznanego dofinansowania nastąpi na podstawie przesłania potwierdzenia złożenia wniosku grantowego.

Harmonogram realizacji konkursu:

 1. Termin ogłoszenia naboru wniosków: 10 listopada 2021 r.
 2. Termin składania wniosków: nabór ciągły do 30.06.2022 r.
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do trzech tygodni od dnia złożenia kompletu dokumentów w systemie ID-UB.
 1. Konkurs 038 – 50 x 50: pięćdziesiąt grantów dla 50 młodych naukowców

Celem konkursu „50 x 50: pięćdziesiąt grantów dla 50 młodych naukowców” jest wsparcie potencjału publikacyjnego i grantowego młodej kadry (według definicji w projekcie IDUB: do 10 lat po uzyskaniu stopnia doktora) poprzez rozpoczęcie prowadzenia innowacyjnych, obiecujących badań naukowych w wybranym obszarze.

Efektem grantu będzie złożenie publikacji do druku) i/lub złożenie krajowego lub międzynarodowego wniosku grantowego związanego z tematyką grantu IDUB.

W konkursie przewidziane jest przyznanie do 50 grantów w kwocie maksymalnie do 50 000 zł (w sumie maksymalnie do 2 500 000 zł). Konkurs rozstrzyga Komisja powołana przez Kierownika Projektu ID-UB w oparciu o rekomendacje ekspertów zewnętrznych.

Czas realizacji grantu określa się na maksymalnie 18 miesięcy.

Harmonogram realizacji konkursu:

Termin ogłoszenia konkursu:                   15 listopada 2021 r.

Termin składania wniosków:                                   31 grudnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:                         15 lutego 2022 r.

 1. Konkurs 039 – AMU INVITED LECTURE SERIES IN” (Seria wykładów)

Celem konkursu „Seria wykładów” jest wsparcie współpracy międzynarodowej w obszarze badań naukowych poprzez zorganizowanie pod auspicjami IDUB serii wykładów badaczy afiliowanych w ośrodkach zagranicznych.

Wykłady będą odbywały się w semestrze letnim w roku akademickim 2021-2022 i w semestrze zimowym w roku akademickim 2022-2023 w formule wykładów zdalnych lub hybrydowych, a każda ich seria obejmie 3-5 (jeden semestr, krótka seria) lub 6-8 (dwa semestry, długa seria) wykładów zaproszonych. Zaproszeni zostaną wybitni badacze w wybranej dziedzinie lub specjalności; każdy zaproszony badacz wygłosi jeden wykład.

Wnioskodawcy mogą starać się o maksymalne dofinansowanie w kwocie równoważnej 500 euro za każdy wykład, czyli maksymalnie równoważnej 1 500-2 500 euro (krótka seria) i 3 000-4 000 euro (długa seria).

Wykłady muszą odbywać się w języku angielskim i mieć charakter otwarty; wykłady powinny być połączone z dodatkowymi spotkaniami z doktorantami (oraz studentami studiów magisterskich).

Termin ogłoszenia konkursu: listopad 2021 r.

Wszystkie konkursy, oprócz Konkursów „50×50” i „Seria wykładów” zostały już uruchomione lub zaplanowane do uruchomienia w systemie.
Szczegółowe informacje na temat otwartych konkursów:
– w systemie wnioskowania idub.amu.edu.pl w zakładce Konkursy

– na stronie intranetowej idub.intranet.amu.edu.pl w zakładce Konkursy.